Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

Директорлар кеңесінің мүшелері Комитеттердің жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды егжей-тегжейлі қарауға және талдауға шоғырланады. Комитеттердің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес-көшбасшылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді, Комитеттер тиісті шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынымдар енгізеді. Директорлар кеңесінің комитеттері атқарушы емес директорлардан тұрады, олардың көпшілігі - тәуелсіз директорлар, сондай-ақ тәуелсіз директорлар да төрағалары болып табылады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің функциялары мен міндеттері

Комитет Міндеттер
Стратегия және портфельді басқару комитеті Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді:
 • Даму стратегиясы және инвестициялық саясат, оның ішінде қызметтің басым бағыттары;
 • ҚМГ-ның инвестициялық тартымдылығын арттыру;
 • ҚМГ-ның қаржы-шаруашылық қызметін лайықты түрде жоспарлауды қамтамасыз ету;
 • ҚМГ-ның трансформациясына мониторинг жүргізу.
Тағайындау және сыйақы комитеті Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді:
 • Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын жоспарлау;
 • Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының және өзге де қызметкерлердің қызметін тұрақты және объективті түрде бағалауды қамтамасыз ету;
 • тиімді кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің кәсіби дамуын қамтамасыз ету.
Аудит жөніндегі комитет Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді:
 • қаржы-шаруашылық қызметті бақылаудың тиімді жүйесін орнату;
 • ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;
 • сыртқы және ішкі аудиттің процесін бақылау;
 • Компанияның жылдық және тоқсандық қаржы есептілігін тексеру;
 • комплаенстың сақталуын бақылау.
Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді:
 • қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау;
 • ҚМГ-ның стратегиялық жоспарлауы мен ҚМГ әлеуметтік-экономикалық дамуына орнықты даму қағидаттарын енгізу;
 • жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде ҚМГ-ның әлеуметтік міндеттемелері мен бағдарламалары;
 • ҚМГ-ның экологиялық тиімділігіне мониторинг жүргізу.

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет төрағасының үндеуі
Холланд Филип Малкольм

2021 жылы Комитеттің қызметі тиімді кадр саясатын, сабақтастықты жоспарлауды, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін, әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етуге және Компанияны бірыңғай корпоративтік мәдениетке келтіруге бағытталды. Комитет ҚМГ компаниялар тобының негізгі позицияларына сабақтастық жоспарын қалыптастыру бойынша "МАНСАП" жобасын іске асыру мәртебесі жөніндегі мәселелерді тұрақты негізде қарады. Сонымен қатар, ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты және ҚМГ Директорлар кеңесінің сабақтастық жоспары әзірленіп, бекітілді.

ҚМГ-ның 2022-2031 жылдарға арналған жаңа стратегиясын талқылау аясында ҚМГ қызметінің құрылымы өзгеретіні және қызметі жаңартылатын энергия көздерін дамытуға көбірек назар аударатыны түсінікті болды, бұл, өз кезегінде, Компанияның құрылымына ғана емес, сондай-ақ корпоративтік мәдениетке де өзгерістер енгізу қажеттілігін талап етеді. Осыған байланысты, өз міндеттерін тиімді орындап қана қоймай, сыртқы сын-қатерлерге қарсы тиімді шаралар қабылдай алатын қызметкерлер пулын қалыптастыруға назар аудару керек. Мақсаты - ресурстық күйден адами капиталға көшу болып табылады.

Сонымен бірге, есепті кезеңде Комитет әлеуметтік мәселелерді талқылау кезінде, оның ішінде құрылымды қайта ұйымдастыру, еңбекақы және сыйақы төлеу, сондай-ақ Компанияның беделдік тәуекелдерін барынша азайту кезінде Компанияның менеджментімен белсенді өзара іс-қимыл жасады. ҚМГ-ның кадр саясатын іске асыру туралы есеп беру барысында өңірлерде әлеуметтік шиеленістің туындауы және оларды шешу нұсқалары туралы мәселелер қозғалды. Сондай-ақ, Комитет адами ресурстарды басқару блогының қызмет бағыттарын, атап айтқанда, персоналды тиімді басқару жүйесін, қызметкерлер санын басқару бағдарламасын, мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл және сабақтастық жоспарын талқылауға қатысты.

Комитет өз қызметінде Комитет назарының негізгі бағыты сақталатын Компаниядағы әлеуметтік тұрақтылықты қолдау мақсатында дәйекті және салмақты шешімдерді қабылдау қағидатын ұстанады.

Холланд Филип Малкольм Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамына (2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) кіретіндер:

 • Холланд Филип Малкольм - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
 • Уолтон Кристофер Джон - 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
 • Тәжіғалиев Мұхтар Өтепқалиұлы - 2021 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі.

Кадр мәселелері Компанияның тиімді жұмыс істеуінің маңызды бөлігі болып табылады. Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Компания қызметкерлерін тиісті тағайындау мен сыйақылары, сондай-ақ оларды даярлау мен біліктілігін арттыру бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне береді. Тағайындау үшін негізгі қағидаттар - кандидат құзыреттерінің лауазымның тиісті міндеттерін орындау үшін қажетті жоғары талаптарға сәйкес келуі, кандидаттың дағдыларының сәйкестігі және Компанияның өз бағытындағы стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру мүмкіндігі.

Комитет 2021 жылы қараған қызметтің негізгі бағыттары бойынша мәселелер
Сабақтастықты жоспарлау
 • «А» пулының негізгі позицияларына ҚМГ компаниялар тобы мирасқорларының пулына/кадр резервіне алынған қызметкерлердің тізімін бекіту туралы;
 • ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты және ҚМГ Директорлар кеңесінің сабақтастық жоспары туралы;
 • ҚМГ Басқармасы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және ҚМГ Басқармасының сандық құрамын белгілеу туралы;
 • тұрақты негізде мирасқорлардың тәлімгерлермен жұмыс схемасын құруды ескере отырып, ҚМГ компаниялары тобының "А" пулының негізгі позицияларына мирасқорлар пулына/кадр резервіне алынған қызметкерлерді дамытудың жеке жоспарларын қалыптастыру мәселесі бойынша мәртебе;
 • ҚМГ компаниялар тобының негізгі позицияларына сабақтастық жоспарын қалыптастыру бойынша «МАНСАП» жобасын іске асыру жай-күйі;
 • «ҚазМұнайТеңіз» ТМК ЖШС бас директорын сайлау (тағайындау) туралы;
 • «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК" ЖШС бас директорын (Басқарма төрағасын) тағайындау туралы;
 • ҚМГ компаниялар тобының «А» пулының негізгі позицияларына мирасқорларды дамытудың жеке жоспарларын және мирасқорларды дамыту бағдарламасы – «Көшбасшылық білім беру бағдарламасын» бекіту туралы;
 • «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Байқау кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау туралы.
Қызметті тұрақты және тиімді бағалауды қамтамасыз ету
 • 2020 жылдың қорытындылары бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелері туралы;
 • 2021 жылдың қорытындылары бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға қатысты;
 • ҚМГ омбудсменінің 2021 жылға арналған мотивациялық ҚТК картасын және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
 • ҚМГ комплаенс қызметі басшысының 2021 жылға арналған мотивациялық ҚТК карталарын және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
 • ҚМГ корпоративтік хатшысының 2021 жылға арналған мотивациялық ҚТК картасын және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
 • ҚМГ корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау үшін ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің арасында жүргізілетін сауалнаманы бекіту туралы;
 • ҚМГ басшы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған корпоративтік ҚТК және ҚТК карталарының қорытынды нәтижелілігін бекіту туралы;
 • ҚМГ корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған мотивациялық ҚТК картасын және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
 • ҚМГ корпоративтік ҚТК және ҚМГ басшы қызметкерлерінің 2022 жылға арналған мотивациялық ҚТК карталарын және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
 • "ҚМГ Инжиниринг" ЖШС корпоративтік ҚТК/"ҚМГ Инжиниринг" ЖШС бас директорының (Басқарма төрағасының) 2020 жылға арналған мотивациялық қызметінің түпкілікті көрсеткіштерінің қорытынды нәтижелілігін бекіту туралы.
Тиімді кадр саясатын, еңбекақы төлеу және сыйақы жүйесін қамтамасыз ету
 • ҚМГ корпоративтік хатшысы туралы;
 • адам ресурстарын басқару аудитінің нәтижелері туралы ақпарат;
 • ҚМГ корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерлерінің штаттық кестесін және лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы;
 • ҚМГ омбудсменінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтату туралы, ҚМГ омбудсменіне өкілеттіктер мерзімін, лауазымдық айлықақы мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу және айқындау туралы;
 • ҚМГ компаниялары тобының ұйымдарын бірыңғай корпоративтік мәдениетке келтіруге қатысты;
 • жаңа редакциядағы ҚМГ Басқармасы төрағасының лауазымына қойылатын біліктілік талаптар және ҚМГ Басқармасы төрағасының лауазымына кандидатурасы туралы;
 • ҚМГ Басқармасы төрағасының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын белгіле туралы;
 • «ҚМГ кадр саясатын іске асыру барысы туралы» есеп.
Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы
Комитет отырысының нөмірі мен күн Ұзақтығы Холланд Ф.М. Уолтон К.Д. Эспина Э. Тәжіғалиев М.Ө.
1/2021 09.02 14:02–15:06 64 минут + + + +
2/2021 06.04 13:56–15:23 79 минут + + + +
3/2021 08.06 14:10–15:59 169 минут + + Құрамнан шығарылды +
4/2021 07.09 13:59–15:15 64 минут + + +
5/2021 27.09 16:00–16:30 30 минут + + +
6/2021 02.11 14:02–15:53 111 минут + + +
7/2021 07.12 14:00–15:00 60 минут + + +
Қатысу үлесі, % 100 100 100 100

Стратегия және портфельді басқару комитеті

Стратегия және портфельді басқару комитеті төрағасының үндеуі
Холланд Филип Малкольм

2021 жылы Комитеттің қызметі, басқалармен қатар, ҚМГ-ның Даму стратегиясын өзектендіруге, сондай-ақ Еуропалық одақта көміртек салығын енгізуден, оның ішінде ҚМГ-ның өнімін өткізудің оңтайлы арналарын іздеу есебінен ҚМГ үшін тәуекелдерді барынша азайту жолдары туралы мәселені талқылауға бағытталды. Комитет инвестициялық қызмет және ҚМГ активтерінің портфелін басқару, оның ішінде жаңартылатын энергия көздері саласындағы мәселелерді белсенді түрде қарады.

Комитетте мұнай-газ химиясы жобалары бойынша мәселелер, сондай-ақ «ҚазТрансГаз» АҚ-ны «Самұрық-Қазына» АҚ-ға беру мәртебесі және ҚМГ-ның IPO-ға шығуына дайындық қарсаңында осы мәміленің ҚМГ-ға тигізетін әсері бірнеше рет талқыланды. Жоспарланып отырған ҚМГ IPO-ны ескере отырып, Комитет бірқатар жобаны әлеуметтік деп белгілеу (оның ішінде магистральдық су құбырын қайта жаңарту және тұщыландыру зауытын салу, сондай-ақ Жаңаөзен қаласында газ зауытын салу), сондай-ақ осындай жобаларды қаржыландыру көздері туралы мәселені мәселесін бірнеше рет көтерді .

Сонымен қатар, Комитет трансформация және цифрландыру департаментінің есептерін егжей-тегжейлі талқылау және "Самұрық-Қазына" АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау арқылы ҚМГ-де Цифрлық трансформация бағдарламасына мониторинг жүргізу, сондай-ақ "Самұрық-Қазына" АҚ бастамашылық еткен ҚМГ Жарғысына Директорлар кеңесінің трансформация мәселелері бойынша құзырет аясын кеңейту жөніндегі ұсыныстарды қолдау бойынша жұмыс жүргізді.

Бұдан басқа, Комитеттің әрбір отырысының шеңберінде Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз ірі кен орындары бойынша есептік ақпарат, сондай-ақ Жекешелендіру бағдарламасы мен дивестициялар бойынша есептер тыңдалды. Комитеттің соңғы отырысы аясында мұнай-химия кәсіпорындарын (зауыттарын) салу және пайдалануға енгізу жөніндегі жобаларды іске асыру мәртебесі бойынша ақпаратты тұрақты негізде тыңдау туралы шешімді қабылданды.

ҚМГ үшін кредиттік рейтингтердің маңыздылығына және ҚМГ-ның рейтингтерді арттыруға/қолайлы деңгейде ұстап қалуға бағытталған қызметіне қатысты нақты көзқарасты қалыптастыру қажеттілігіне байланысты, Комитет шеңберінде ҚМГ-ның кредиттік рейтингіне шолу тыңдалды және талқыланды.

ҚМГ - ұлттық мұнай-газ компаниясы және тиісінше, ол Қазақстан Республикасының және «Самұрық-Қазына» АҚ стратегиясына сәйкес келуі тиіс, осыған байланысты Комитет өз қызметінде ҚМГ-ның даму стратегиясын іске асыруға бағытталған дәйекті және салмақты шешімдер қабылдау қағидатын ұстанады.

Холланд Филип Малкольм Стратегия және портфельді басқару комитетінің төрағасы тәуелсіз директор

Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеттің құрамына (2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) мыналар кіреді:

 • Холланд Филип Малкольм - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
 • Уолтон Кристофер Джон - 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
 • Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы - 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
 • Миллер Тимоти Глен - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі;
 • Ақшолақов Болат Оралұлы - 2021 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі.
Комитет 2021 жылы қараған қызметтің негізгі бағыттары бойынша мәселелер
Даму стратегиясы, оның ішінде қызметтің басым бағыттары
 • ҚМГ-ның 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020 жылғы есебі туралы
 • ҚМГ-ның 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы есебі туралы
 • ҚМГ-да жобаларды басқару (PMS) және инвестицияларды портфельдік басқару жүйесін енгізу
 • 2022 жылы Еуропалық одақ елдеріне импортқа көміртек салығын енгізудің ҚМГ қызметіне тигізетін әсері және соның ішінде ҚМГ өнімін өткізудің оңтайлы каналдарын іздестіру есебінен ҚМГ үшін ықтимал теріс салдардың алдын алу және тәуекелдерді азайту жолдары туралы
 • ҚМГ қорларын ұлғайту жөніндегі іс-шаралар бойынша мәртебе-есеп (оның ішінде геологиялық-барлау жобалары)
 • ҚМГ, "Самұрық-Қазына" АҚ және «СИБУР» ЖАҚ арасында жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы – жоба бойынша ынтымақтастықтың негізгі шарттары – «Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенінің құрылысы» (бірінші фаза - полипропилен өндірісі, екінші фаза - полиэтилен өндірісі).
Инвестициялық тартымдылықты арттыру
 • Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан Әл-Фараби учаскесінде Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі мен ҚМГ арасында көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшарт жасасу және "Әл-Фараби" инвестициялық жобасын келісу туралы
 • ҚМГ компаниялар тобының 2020 жылғы инвестициялық жобаларын іске асыру мәртебесі туралы ақпарат
 • «ҚазМұнайГаз-Инжиниринг» ЖШС жарғылық капиталындағы KMG International N. V. қатысуының 100% үлесін іске асыру туралы
 • «ЛУКОЙЛ» ЖАҚ пайдасына «Әл-Фараби Оперейтинг» ЖШС жарғылық капиталындағы ҚМГ қатысу үлесінің 49,99%-ын иеліктен шығару туралы, ҚМГ-ның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасуы туралы
 • толық іске асырылуы «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС құны тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамымен айқындалған бағам бойынша теңгемен 110 млн АҚШ долларына баламалы шектен асатын инвестициялар жиынтығын теңгемен жүзеге асыруды көздейтін «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырын салу» инвестициялық жобасын («Арал», «Қорқыт-Ата», «Түркістан» және «1А» компрессорлық станцияларын «Интергаз Орталық Азия» АҚ-дан сатып алуға байланысты) іске асыру құны мен мерзімдерін түзетуді келісу туралы
Қаржы-шаруашылық қызметті лайықты түрде жоспарлауды қамтамасыз ету
 • ҚМГ-ның жасалуына мүдделілік бар мәміле – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ, ҚМГ және «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ басқа акционерлері арасында мерзімдерді тоқтата тұру туралы келісім жасасуы туралы
 • ҚМГ компанияларының тобы бойынша жекешелендіру және дивестициялар бағдарламасын орындау мәртебесі
 • «ҚазТрансГаз» АҚ-ны «Самұрық-Қазына»АҚ пайдасына беру мәртебесі
 • ҚМГ-ның кредиттік рейтингіне шолу
 • ҚМГ-ның стратегиялық серіктестерін айқындау қағидаларын бекіту
 • ҚМГ-ның «Бутадиен» ЖШС жарғылық капиталындағы «Біріккен химиялық компания» ЖШС қатысу үлесінің 24,9%-тін сатып алуы туралы
 • ҚМГ-ның жасалуына мүдделілік бар мәміле - ҚМГ мен «Қаражанбасмұнай» АҚ арасында мұнай өнімдерін сатып алу-сату шартын жасасуы туралы
ҚМГ трансформациясының мониторингі
 • ҚМГ және «Самұрық-Қазына» АҚ цифрлық трансформация бағдарламасының ағымдағы мәртебесі.
Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы
Комитет отырысының нөмірі мен күні Ұзақтығы Холланд Ф.М. Уолтон К.Д. Миллер Т.Г. Эспина Э. Қарабалин Ұ.С. Ақшолақов Б.О.
1/2021 10.02 14:53–16:50 123 минут + + + + + +
2/2021 07.04 15:00–18:09 189 минут + + + + + +
3/2021 09.06 14:57–18:15 198 минут + + + Құрамнан шығарылды + +
4/2021 08.09 15:58–17:59 121 минут + + + + +
5/2021 03.11 15:25–16:36 71 минут + + + + +
Қатысу үлесі, % 100 100 100 100 100 100

Аудит жөніндегі комитет

Аудит жөніндегі комитет төрағасының үндеуі
Уолтон Кристофер Джон

2021 жылы Аудит жөніндегі комитет негізгі функционалдық бағыттар бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің және Компания қызметінің тиімділігіне мониторингті, сондай-ақ басшылықтың есептілігі мен негізгі шешімдерін қарауды және қажет болған жағдайда, қарсылықтар жіберуді жүзеге асыруды жалғастырды. Комитеттің қызметі Кодексте, Аудит жөніндегі комитет туралы ережеде және ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімдерінде жазылған Аудит жөніндегі комитеттің үміттері мен функционалдық міндеттерінің тізбесіне сәйкес келді.

Бухгалтерлік есеп саласындағы маңызды мәселелер мен шешімдерді көрсететін басшылық пен сыртқы аудитордың есептері тоқсан сайынғы негізде қаралды. Бұл ақпарат ҚМГ-ның қаржы есептілігінің дұрыстық, теңгерімділік және анықтық дәрежесі туралы пәндік пікірталас жүргізуге көмектеседі.

2021 жылы ҚМГ есептілігін, оның ішінде жылдық есебін, қаржы есептілігін дайындау және бекіту жұмыстарыайтарлықтай жеделдетілді.

Сондай-ақ 2021 жылы Комитет ішкі бақылауды және корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша жұмысты жалғастырды - 2021 жылы жүргізілген корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасының қорытындылары бойынша ҚМГ-ның корпоративтік басқару рейтингі 2018 жылғы «ВВ»-ден 2021 жылы «BBB» дейін өсті. ҚМГ-ның корпоративтік басқару рейтингінің ағымдағы деңгейі Компанияның корпоративтік басқару жүйесі барлық елеулі аспектілерде белгіленген критерийлердің көпшілігіне сәйкес келетіндігін және бұл ретте. жүйенің тиімді жұмыс істейтіндігінің жеткілікті растамасы бар екенін білдіреді. Тәуелсіз консультанттың бағалауы бойынша рейтингтің бұл деңгейі Компанияның IPO-ға шығуы үшін оңтайлы болып табылады.

Комитет Компания қызметінің транспаренттілігі мен тиімділігін арттыру бойынша жұмысты жалғастыратын болады.

Уолтон Кристофер Джон Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

Аудит жөніндегі комитеттің құрамына (2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) мыналар кіреді

 • Уолтон Кристофер Джон - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
 • Миллер Тимоти Глен - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі;
 • Холланд Филип Малкольм - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі.
Аудит жөніндегі комитет 2021 жылы қараған негізгі мәселеле
Ішкі аудит
 • Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жұмысы туралы Жылдық есепті қарау туралы
 • Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы тоқсандық есептерді қарау және алдын ала бекіту
 • Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2020 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің қорытынды нәтижелілігінің іс жүзіндегі мәндерін бекіту туралы
 • Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған бюджетінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы
 • Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2020 жылғы сыйақы мөлшерін бекіту туралы
 • 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарды қарау және алдын ала бекіту
 • Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін қарау және алдын ала мақұлдау
 • Ішкі аудит қызметінің құрылымы, персоналының саны, басшысы мен қызметкерлерін тағайындау мерзімдері, шарттарды тоқтату бойынша ұсыныстар
Есеп және сыртқы аудит
 • Сыртқы аудиторлармен 2020 жылғы аудит нәтижелерін қарау және талқылау
 • сыртқы аудиторлармен аралық аудиттердің нәтижелерін қарау және талқылау
 • сыртқы аудитормен ҚМГ көрсететін (көрсетуді жоспарлап отырған) барлық ілеспе қызметтердің тізімін талқылау және осы ілеспе қызметтердің аудитордың тәуелсіздігіне қаншалықты сәйкес келетінін бағалау.
 • ҚМГ-ның аралық қаржы есептерін қарау және алдын ала бекіту
 • сыртқы аудитордың 2020 жылғы ұсынымдарының орындалу мәртебесі туралы ақпарат беру
 • ҚМГ-ның 2020 жылғы шоғырландырылған қаржы есептілігін және ҚМГ-ның 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін алдын ала мақұлдау
 • ҚМГ сыртқы аудиторының өткен жылғы аудиторлық емес қызметтері туралы ақпарат ұсыну
 • ҚМГ-ның 2020 жылға арналған жеке қаржы есептілігін алдын ала мақұлдау
 • ҚМГ компаниялары тобының сыртқы аудиторы көрсететін аудиторлық емес қызметтерді мақұлдау
 • ҚМГ сыртқы аудиторының қарауына енгізілетін мәселелер
 • аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы ҚМГ саясатының жобасын қарау
 • ХҚЕС-16 және ХҚЕС-ке басқа да өзгерістерді енгізуді қоса алғанда, бухгалтерлік өзгерістерді дайындау жөніндегі жұмыстың мәртебесін қарау.
Сыртқы бақылау және тәуекелдерді басқару
 • ҚМГ мен оның еншілес ұйымдарында ішкі бақылау жүйесін (ІБЖ) және қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесін (ҚҮБЖ) енгізу бойынша мәртебесі
 • ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің кешенді жоспарын тестілеу нәтижелері жөніндегі есеп және ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің кешенді жоспарын жетілдіру жөніндегі жол картасы туралы
 • ҚМГ-ның 2021 жылғы 1, 2 және 3-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі туралы
Корпоративтік басқару
 • ҚМГ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша 2019-2020 жылдарға арналған егжей-тегжейлі жоспар іс-шараларының орындалу барысы туралы есепті бекіту туралы
 • ҚМГ корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы 2020 жылғы есепті келісу туралы
 • ҚМГ-ның 2020 жылғы жылдық есебін алдын ала мақұлдау туралы
 • акционерлердің ҚМГ мен оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
 • ҚМГ корпоративтік сайтының жағдайын бағалау нәтижелері туралы.
Комплаенс мәселелері
 • Комплаенс қызметінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп
 • жедел желіге келіп түскен өтініштер туралы есептер
 • Комплаенс қызметінің басшысы жұмысының 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы
 • Комплаенс қызметінің басшысы жұмысының 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.
Жергілікті билік (оның ішінде салық) органдарының, сыртқы және ішкі аудиторлар мен ҚМГ басшылығының заңнаманың сақталуы туралы есептерін зерделеу
 • Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жүргізген ҚМГ мен оның жекелеген ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының активтерін басқару тиімділігінің мемлекеттік аудитінің қорытындылары туралы
Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы
Комитет отырысының нөмірі мен күні Ұзақтығы Уолтон К.Д. Холланд Ф.М. Миллер Т.Г.
1/2021 09.02 16:00–18:45 165 минут + + +
2/2021 04.03 15:00–16:00 60 минут + + +
3/2021 25.03 16:00–17:00 60 минут + + +
4/2021 06.04 14:00–17:30 210 минут + + +
5/2021 16.04 21:30–22:30 60 минут + + +
6/2021 28.04 21:00–21:30 30 минут + + +
7/2021 30.04 17:00–17:30 30 минут + + +
8/2021 18.05 17:00–17:30 30 минут + + +
9/2021 27.05 20:00–20:30 30 минут + + +
10/2021 08.06 16:00–18:30 150 минут + + +
11/2021 23.06 17:00–17:30 30 минут + + +
12/2021 07.07 18:00–18:20 20 минут + + +
13/2021 29.07 17:00–17:30 30 минут + + +
14/2021 09.08 17:00–17:30 30 минут + + +
15/2021 12.08 15:00–15:30 30 минут + + +
16/2021 07.09 16:00–18:30 150 минут + + +
17/2021 17.09 17:00–19:00 120 минут + + +
18/2021 02.11 16:00–18:30 150 минут + + +
19/2021 19.11 17:00–18:00 60 минут + + +
20/2021 03.12 17:00–18:00 60 минут + + +
21/2021 24.12 17:00–18:00 60 минут + + +
Доля участия, % 100 100 100

Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті

Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті төрағасының үндеуі
Миллер Тимоти Глен

2021 жыл ҚМГ компанияларының тобы бойынша табиғатты қорғау қызметіне назар аударуды арттыру, қоршаған ортаға тиетін әсерді төмендету, сондай-ақ жаңа экологиялық талаптар мен жаһандық үрдістерге сәйкес болу үшін шаралар қабылдау мақсатында Экология жылы болып жарияланды. Компания атмосфералық ауаға ластауыш заттар шығарындыларын қысқартуға қол жеткізді - 2017 жылмен салыстырғанда, шығарындылар 20%-ға төмендегені байқалады. Қалдықтарды, оның ішінде тарихи қалдықтарды кәдеге жарату және ластанған жерлерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар белсенді түрде орындалуда. Sustainalytics тәуелсіз рейтингтік агенттігінің бағалауы бойынша ҚМГ-ның ESG рейтингі 2020 жылғы 69 балдан 2021 жылы 72 балға дейін көтерілді. 2021 жылы ESG рейтинг тәуекелінің деңгейі 28,4 балға дейін жақсарды, 2020 жылы бұл көрсеткіш 34,7 балды болды. Көрсетілген нәтижелер Компанияға тәуекелдің орташа деңгейінің диапазонына көшуге мүмкіндік берді, енді ҚМГ әлемдегі мұнай-газ саласы бойынша 251 компанияның ішінде 16-шы орынды алып отыр. Компания Қазақстан Республикасының мұнай-газ компаниялары арасында экологиялық ақпараттың ашықтығы бойынша рейтингте бірінші орынға ие болды. ҚМГ бесінші жыл қатарынан осы рейтингті басқарып келеді. Есепті кезеңде Компанияға СDP бағдарламасының шеңберінде ақпаратты ашу қорытындылары бойынша 2020 жылы су қауіпсіздігі бойынша «В-« деңгейінде рейтинг берілді, бұл 2019 жылғы «С» деңгейіндегі рейтингпен салыстырғанда, тиісті көрсеткіштің жақсарғанын көрсетеді. ҚМГ мен Комитет қызметті декарбонизациялаудың жаһандық трендін көріп отыр. Компания өзіне 2031 жылға дейін парниктік газдардың тікелей және жанама шығарындыларын 15%-ға төмендету бойынша мақсат қойды. Аталған көрсеткіштер ҚМГ-ның даму стратегиясына және ҚМГ-ның 2022-2031 жылдар кезеңіне арналған төменкөміртекті дамыт бағдарламасына енгізілген.

Өкінішке қарай, есепті кезеңде ҚМГ компанияларының тобында қайғылы оқиғалар да орын алды, оның ішінде «Петромидия» мұнай өңдеу зауытында болған жарылыс пен «ҚазМұнайТеңіз» ЖШС-ның Боранкөл кен орнында болған өрт өліммен аяқталды. Компания мен Комитет бұл фактілерге ерекше назар аударды және түзету шаралары оқиғаның негізгі себептері толығымен жойылғанға дейін жүзеге асырылады.

ҚМГ компаниялары тобының еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясаты жоғары басшылықтың еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелерін ұстануына негізделген және әрбір қызметкерді қауіпсіздік мәдениетін дамытуға тартуға бағытталған. Компания мен оның ЕТҰ басшылығы жазатайым оқиғалар мен аварияларға, алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануға және жол-көлік оқиғаларына байланысты шығындар мен залалдарға қатысты нөлдік төзімділік қағидатын ұстанады.

Комитет ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ (deep dive questions) бойынша негізгі мәселелерді отырыстарда егжей-тегжейлі қарау практикасын енгізді. 2021 жылы Комитет қалдықтарды басқару туралы және Тарихи қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі меморандумды орындау туралы, Денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы жөніндегі басқару жүйесі туралы, Қазақстан Республикасының жаңа Экологиялық кодексінің талаптары туралы, ҚМГ мердігерлік ұйымдарын басқару және атмосфералық ауаға шығарындыларды басқару туралы бес мәселені қарады.

Сондай-ақ, Комитет ҚМГ-дегі COVID-19 бойынша жағдай мен ҚМГ компанияларының тобында COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуын болдырмау бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы есептерді тұрақты түрде тыңдады.

Комитет жетекшілік ететін қызметтің бағыттары бойынша Компанияның 2021 жылғы жетістіктері мен басты бастамалары:

 • 2021 жылдың 10 қыркүйегінде ҚМГ бас директорларының еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жыл сайынғы «Қауіпсіз тұрақты даму жолында» атты VI форумы өтті. Іс-шараға ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері мен басшылығы, ЕТҰ-ның бас директорлары, «Самұрық-Қазына» АҚ, мемлекеттік органдардың және ҚМГ-ның бірқатар шетелдік серіктестерінің өкілдері қатысты. Форумның мақсаты - ҚМГ компанияларының тобындағы өндірістік қауіпсіздіктің, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың ағымдағы жағдайын бағалау, қызметкерлердің өмірін қорғау және денсаулығын сақтау саласында тәжірибе алысу.
 • ҚМГ негізгі мақсаты жазатайым оқиғалардың санын қысқарту болып табылатын «Vision Zero» нөлдік жарақаттанудың халықаралық тұжырымдамасына қосылады.
 • ҚМГ қызметкерлерін тегін медициналық тексеру мен вакциналау тұрақты негізде жүргізіледі.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым жобалар ретінде тарихи ластануды жою және қоршаған ортаға шығарындыларды азайту, сондай-ақ «Жасыл кеңсе» қағидаттарын енгізу және экологиялық мәдениет пен хабардарлықты арттыру сияқты жобаларды атауға болады.

Комитет өз қызметінде қауіпсіз орнықты даму жолында дәйекті және салмақты шешімдер қабылдау қағидатын ұстанады.

Миллер Тимоти Глен Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор

Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитетінің құрамына (2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) мыналар кіреді:

 • Миллер Тимоти Глен - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
 • Уолтон Кристофер Джон - 2018 жылдың желтоқсанынан бастап Комитет мүшесі;
 • Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы - 2019 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі.
2021 жылы Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитет қараған негізгі мәселелер
Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және өндірістік қауіпсіздік
 • Еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша есептер
 • қалдықтарды басқару туралы және тарихи қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі меморандумды орындау туралы
 • денсаулық сақтау және еңбек гигиенасын басқару жүйесі туралы
 • Қазақстан Республикасының жаңа Экологиялық кодексінің талаптары туралы
 • ҚМГ мердігерлік ұйымдарын басқару туралы
 • атмосфералық ауаға шығарындыларды басқару туралы
 • COVID-19 бойынша ҚМГ-дегі жағдай туралы есептер
 • «Петромидия» мұнай өңдеу зауытындағы инцидент жағдайы туралы
 • Батуми мұнай терминалының дизельдік отын мен керосинді қабылдау және ауыстырып тиеу станциясындағы өртті тексеру нәтижелері туралы
 • «KEGOC» АҚ сыртқы жеткізушісі тарапынан электр энергиясының ажыратылуына байланысты ҚМГ ЕТҰ жұмысындағы іркілістер туралы
 • ҚМГ компанияларының тобында көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға тигізетін әсеріне бағалау жүргізу жөніндегі корпоративтік стандартты бекіту туралы
 • жаңа редакциядағы ҚМГ-ның Экологиялық саясатын бекіту және ҚМГ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 20 ақпандағы шешімімен (№2/2020 хаттама) бекітілген ҚМГ Экологиялық саясатының күші жойылды деп тану туралы.
Тұрақты даму және ESG-рейтингі
 • ҚМГ-ның ESG-рейтингі туралы
 • ҚМГ мен оның бизнес-бірліктерінде орнықты даму жүйесін енгізу және орнықты даму қағидаттарын негізгі бизнес-процестерге енгізу туралы
 • ҚМГ компанияларының тобы бойынша қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада жақсартуды талап ететін көрсеткіштер бойынша ESG рейтингінің деңгейін одан әрі арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы
 • ҚМГ-ның тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесі туралы
 • ҚМГ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін толықтыру және ҚМГ-ның 2022-2031 жылдар кезеңіне арналған төменкөміртекті дамыту бағдарламасын бекіту туралы
 • 2022 жылға арналған тұрақты дамуды енгізумен байланысты басшы қызметкерлер жұмысының негізгі мотивациялық көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы.
Әлеуметтік жауапкершілік
 • ҚМГ компанияларының тобында жүргізілетін әлеуметтік саясат және ҚМГ-ның кәсіпорындарында әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы.
Комитет мүшелерінің 2021 жылдағы отырыстарға қатысуы
Комитет отырысының нөмірі мен күні Ұзақтығы Миллер Т.Г. Уолтон К.Д. Карабалин У.С.
1/2021 08.02 17:10–18:36 86 минут + + +
2/2021 05.04 17:00–19:00 120 минут + + +
3/2021 07.06 17:10–18:55 105 минут + + +
4/2021 06.09 17:00–18:40 100 минут + + +
5/2021 01.11 16:52–19:00 128 минут + + +
Қатысу үлесі, % 100 100 100